AUREA Mala

AUREA Mala
AUREA Mala
Graece χρυσἀ μῆλα, dicta sunt Veteribus mala Hesperia seu Hesperidum, quod aureô colore essent. Auctor Orphaicorum, quem quidam Onomacritum esse volunt et floruisse circa Olymp. 50. ubi de symbolis Mysteriourm Dionysiacorum, apud Clement.
Μῆλά τε χρυσέα καλὰ παῤ Ε῾ςπερίδων, etc.
memorat, uti supra vidimus in Aurantia. Iuba τὴν ἰδέαν χρυσᾶ vocat: quomodo aurata potius dicenda essent, quam aurea; unde infima Latinitas eadem Aurantia dixit. Cum autem Aureorum Cogonomen etiam aliis quibusdam pomorum generibus commune esset, sicut et citreorum, ab illo tempore Aurea Mala peculiariter dici coepêre poma Hesperidum, a quo citrei mali nomen Medico pimo promprium esse coepit. Salmas. ad Solin. p. 957. et seqq. Istiusmodi malis, ut et citreis, ac Punicis, Hollandi hodie in Hispania naves suas onerant, aliarum mercium defectu. Optimae autem notae Aurea Mala, iuxta Caietam in Regno Neapol. reperiuntur quae Mirangole vocant: Auctor Anonymus Hist. Orb. Terr. Geogr. ac Civ. c. de Commerciis. In inis Aurea Mala nobilissima, in Kokien provinc. per territoria Chivencheu et Changcheu urbium, uberrime proveniunt, mole ac magnitudine Europaeios maioribus paria, odore vero, suavitate ac amoenitate longe superiora, Arboris quoque figura ac modus a nostratibus parum discrepat. fructus vero in eo differt, quoe comestus uvam omnino referat, quam moschatam vocant; adeo ut suavius quidquam in hoc genere nec Italia hactenus, nec Hispania viderit. Ita autem hic fructus a natura comparatus est, ut aureum suum densioremque corticem facile dimittat, pulpa quoque intra pellicula, quibus vestitur ac distinguitur, eâdem facilitate in particulas suas dividatur. Eundem fructum simul cum cortice, inter asseres pressum, saccharô condiunt totôque annô asservant; neque indigenas solum, sed et exteros, his suis delitiis pascunt ac recreant. Auctor Anonymus Sinae et Europae c. 36. et supra, ubi de Malis Aurantus, infra quoque boce Vencu.

Hofmann J. Lexicon universale. 1698.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • CYDONIA Mala — Graecis dicta sunt, quae Cotonea Latinis, a Cydone, Cretensium praecipuâ urbe, unde ea allata primitus. Ea indigitat Virgil. Ecl. 2. v. 51. Ipse ego cana legam tenerâ lanugine mala. Inter coetera enim multâ lanugine sunt conspicua, incisurisque… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • HIPPOMENES — Macarei, vel Megarei et Meropes fil. Neptuni pronepos, vel, ut alii, Martis: cum Atalantam Schoenei filiam adamaret, Veneris beneficio voti sui compos factus est. Nam cum illa virginitatem illibatam cuperet servare, procis suis cursus certamen eâ …   Hofmann J. Lexicon universale

  • MEDICUM seu Citreum malum — e Perside vel Media, in Graeciam sero admodum allatum est, nec nisi mediae Comoediae Poetarum aevô. Meminitque primus eius Antiphanes, in Boeotiae, qui fabulas in scena dictavit, post Olympiadem 98. Versus sic habent. A. ἀλλὰ ταυτἰ λάμβανε… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • ARANTIA — urbs, Phlius postea dicta. Steph. qun etiam in Araethyrea de ea scribit. Nic. Lloydius. Huc primum aurea mala ab Hercule, quum ab Hesperidibus rediret, illata, hincque Arantia, postmodum Aurantia, appellata este, sunt qui delirent. Atnomen… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • DORYPHORI — Persicae militiae genus. Curt. l. 3. c. 3. ubi de Darii exercitu, Doryphori vocabantur, proximum his (Cognatis Regiis sic dictis) agmen, soliti vestem excipere regalem, hi currum Regis anteibant; quo ipse eminens vehebatur. Ex Graeco Δορυφόροι,… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • VELLUS — Aureum, cuius desideriô ardens Iason, illustre Thessaliae suae sidus, Colchidem, non sine periculo cum Argonautis ingressus est, illôque tandem, magnos post labores exantlatos, potitus, domum rediit, a variis varie exponitur. Georg. Hornius, Hist …   Hofmann J. Lexicon universale

  • AURANTIA — pro Auratis, et Aurans, pro Aurato, infimae Latinitati; quod vere aurei coloris sint. Ut frustra sint, qui ab Arantia urbe id nomen deducunt, in quam primum volunt mala aurea ab Hercule inlata, quum ab hesperidibus rediret. Nomen einem Aurantium… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • Tópico literario — Ofelia, el atormentado personaje de Hamlet, reacciona con la locura y el suicidio al desengaño amoroso en realidad falso, pues los verdaderos sentimientos de su amado se han ocultado por el secreto con el que el héroe planea su venganza y que le… …   Wikipedia Español

  • Liste lateinischer Phrasen/A — Lateinische Phrasen   A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Inhaltsverzeichnis 1 …   Deutsch Wikipedia

  • Leyenda negra española — Para otros usos de este término, véase Leyenda negra (desambiguación). Ilustración de Theodor de Bry (1528–1598) inspirada en el siguiente pasaje de la Brevísima de fray Bartolomé de Las Casas: Tomaban las criaturas de las tetas de las madres por …   Wikipedia Español

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”